หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.yangtal.go.th/orgc... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ ข้อมูลหน่วยงาน
3.เข้าโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.yangtal.go.th/boar... https://www.yangtal.go.th/staf... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ บุคลากร
3..เมนู ผู้บริหาร
4. เมนู หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.yangtal.go.th/proj... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ ข้อมูลหน่วยงาน
3..เมนู อำหนาจหน้าที่  ตาม พรบ.สภตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.yangtal.go.th/proj... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ  แผน
3..เมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เลือกหัวข้อรายละเอียดแผนพัฒนา อบต. (พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.yangtal.go.th/cont... .เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ ข้อมูลหน่วยงาน
3..เมนู ติดต่อ
4.เมนุู ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.yangtal.go.th/proj... https://www.yangtal.go.th/proj... https://www.yangtal.go.th/proj... https://www.yangtal.go.th/proj... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ ข้อมูลหน่วยงาน
3..เมนู ระเบียบ
4.เมนุู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.yangtal.go.th/news... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เมนุ  ข่าวสาร
3..เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
4. เลือก หมวดข่าว หัวข้อ ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากอุทกภัย 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.yangtal.go.th/webb... https://www.yangtal.go.th/webb... 1.เปิดไว็บไซต์หลัก .
2.เข้าเมนุ บริการประชาช
3..เลือกเมนู  กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.yangtal.go.th/home https://www.facebook.com/SAOya... 1.เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2.ตำแหน่ง facebook อยู่ด้านล่างขวามือ
3. เข้า facebook อบต.ยางตาล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.yangtal.go.th/proj... 1.เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2.เลือก ระเบียบ
3. เข้า ประกาศ
4. เข้านโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5