หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ อบต.ยางตาล
ผู้บริหาร อบต.ยางตาล
วัดบ้านหว้า
อบต.ยางตาล
www.yangtal.go.th
1
2
3
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล ดังต่อไปนี้
๑.  ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
จำนวน 3 คน
๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒.๒ สถานที่รับสมัครที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหาร         ส่วนตำบลยางตาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต (จังหวัดนครสวรรค์ / อำเภอโกรกพระ) หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต (จังหวัดนครสวรรค์ / อำเภอโกรกพระ) (กรณีกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใช้เขตจังหวัด กรณีเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้เขตอำเภอ)
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓)อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖)เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗)เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคมพ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 13.37 น. โดย คุณ นาวิน ขวัญใจ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-247-067,056-247-221 โทรสาร : 056-247-215
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
จำนวนผู้เข้าชม 2,677,644 เริ่มนับ 25 ม.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10